Aj tá najkrajšia krajina či pamiatka je len čiernobiely nemý film...
... až do momentu, pokým k návštevníkovi neprehovorí ústami sprievodcu!
To až on jej vdýchne farbu, zvuk, chuť, vôňu
a zvýrazní jej príbeh, význam či funkciu...

Vítame Vás na webovej stránke Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu.

Profesijné združenie kvalifikovaných sprievodcov pôsobiacich v Slovenskej republike bolo založené v apríli roku 2003. Vtedy si SSSCR za jeden zo svojich základných zámerov a cieľov vytýčila aj úlohu pozdvihnúť celkovú spoločenskú vážnosť profesie sprievodca cestovného ruchu a etablovať túto prácu ako plnohodnotné povolanie. Teda korigovať tak stále prevládajúci názor laickej (no žiaľ i časti odbornej) verejnosti, že "sprievodcovanie" nie je seriózne povolanie, ale len akási doplnková aktivita voľného času vhodná pre študentov, či vitálnejších dôchodcov...

Za deväť rokov doterajšej existencie SSSCR sme sa stali svedkami mnohých významných zmien, ktoré prinieslo globálne napredovanie našej spoločnosti a neprehliadnuteľný celkový vývoj podnikateľského prostredia v kontexte Európskej únie.

SSSCR je otvorená všetkým - kvalifikovaným sprievodcom cestovného ruchu, ale aj odbornej či laickej verejnosti - teda pre každého kto sa mieni aktívne spolupodieľať na formovaní postavenia sprievodcov cestovného ruchu. Je nielen potešujúce, ale aj zároveň zaväzujúce, že aktivity SSSCR oslovujú každoročne väčší počet kolegov a kolegýň - kvalifikovaných sprievodcov.


Filozofia SSSCR, ako strešnej stavovskej organizácie kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu, predpokladá prirodzené a spontánne združovanie sa sprievodcov na báze miestnych klubov a regionálnych združení práve tam, kde sprievodcovia pracujú a žijú...
Formovanie miestnych a regionálnych štruktúr sa neozaobíde bez miestnych a regionálnych lídrov a koordinátorov.
Cítite sa byť oslovená-/ý touto myšlienkou? Ozvite sa nám! Budeme sa tešiť, ak sa nám spoločne podarí iniciovať vznik ďalších nových klubov, ako aj regionálnych združení SSSCR!

Členov Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu, ľahko rozpoznáte na základe ich členského preukazu.


ČO JE NÁPLŇOU ČINNOSTI SSSCR?

 

 • poskytujeme služby sprievodcov cestovného ruchu v 16 jazykoch

 • hájime profesijné záujmy kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu vo všetkých oblastiach, a to predovšetkým na poli legislatívy a pracovno-právnej agendy

 • intenzívne spolupracujeme s ďalšími partnermi v oblasti cestovného ruchu

 • vedieme trvalý dialóg s všetkými vrcholovými inštitúciami v sektore štátnej správy, ako aj na úrovni krajskej, regionálnej a komunálnej sféry

 • poriadame širokú paletu prednášok, vzdelávacích, doškoľovacích a osvetových akcií nielen pre našich členov, ale aj pre laickú i odbornú verejnosť

 • od roku 2004 sme na Slovensku koordinátorom podujatí známych pod názvom SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV

 • poskytujeme metodicko-poradenské a konzultačné skužby

 • organizujeme kurzy SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU. Kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva SR

 • zúčastňujeme sa na výstavách cestovného ruchu, kde prezentujeme profesiu sprievodcov cestovného ruchu a služby našich členov

 • participujeme na práci odborných pracovných skupín a vystupujeme na odborných konferenciách venovaných cestovnému ruchu

 • nadväzujeme kontakty a spoluprácu s profesijnými organizáciami sprievodcov v zahraničí

 • priamo do praxe zavádzame harmonizáciu a štandardizáciu v oblasti vzdelávania v cestovnom ruchu a kvality poskytovaných služieb

 • prevádzkujeme štruktúrovanú webstránku www.touristguides.sk a jej aplikačné sekcie:

ZOZNAM SPRIEVODCOV (on line)
BURZA PRÁCE
VIRTUÁLNA KNIŽNICA


 

NAŠIM ČLENOM PONÚKAME

 

 • pravidelný tok informácii o dianí z mnohých oblastí cestovného ruchu

 • odborné poradenstvo a podporu v oblasti metodiky, služieb a podnikania

 • špecializované odborné prednášky, kurzy, semináre a terénne cvičenia

 • možnosť efektívne sa prezentovať formou profilovej profesijnej vizitky na www.touristguides.sk

 • exkluzívny prístup do neverejných častí našej webstránky - BURZA PRÁCE a VIRTUÁLNA KNIŽNICA

 • CULTOURCARD - bonusová karta na čerpanie množstva zliav a výhod (napr. bezplatné čerpanie služieb, rôzne typy zliav na vstupnom a vybraných službách)

 • príležitosť aktívne sa zapájať do života a činnosti SSSCR v rámci akcií jednotlivých klubov a regionálnych združení SSSCR

 • možnosť zúčastňovať sa na podujatiach pre odbornú verejnosť, ako sú prezentácie, výstavy cestovného ruchu, kultúrne podujatia


AKTIVITY NA POLI LEGISLATÍVY

Vieme, aký životne dôležitý je proces formovania účinného a transparentného podnikateľského prostredia. SSSCR sa preto trvalo a systematicky zasadzuje o kreovanie efektívnych mechanizmov na reguláciu výkonu práce sprievodcov cestovného ruchu, ako aj za plošnú štandardizáciu nárokov kladených na odbornú kvalifikáciu sprievodcov cestovného. Dnes už nielen v kontexte vnútorného trhu SR, ale jednoznačne plne v súlade s podmienkami voľnej súťaže a voľného pohybu služieb celej EÚ.
SSSCR, ako člen kolégia expertov, nominovaný Slovenským úradom pre technickú nomináciu (SÚTN) sa zúčastňovala zasadnutí pracovnej skupiny CEN (Európsky úrad pre technickú normalizáciu) a je priamo spoluautorom európskej normy EN-STN 15565 o kvalifikačných nárokoch na vzdelávanie a odbornú kvalifikáciu sprievodcov cestovného ruchu. SSSCR rovnako aj poli našej národnej legislatívy opakovane predkladá návrhy zákonom a vykonávacích predpisov, ktorých prijatie by výrazne sprehľadnilo poskytovanie služieb starostlivosti o účastníkov zájazdov (sprievodcov úci zájazdov či delegátov...)

ČLENSTVO SSSCR V PROFESIJNÝCH ZVäZOCH A OGRANIZÁCIACH

SSSCR je od roku 2003 aktívnym členom Svetovej federácie asociácii turistických sprievodcov - WFTGA. Predseda SSSCR pôsobí v rámci WFTGA ako regionálny reprezentant pre Východnú a Strednú Európu.

V období rokov 2005-2011 bola SSSCR členom Európskej federácie sprievodcov - FEG (2005-2006 pridružený člen a v rokoch 2007-2011 riadny člen FEG). Žiaľ opakované skúsenosti so štýlom práce tejto organizácie, najmä tvrdošijné odmietanie jej čelných predstaviteľov prijímať akčné a lacné riešenia, SSSCR priviedli k presvedčeniu, táto organizácia len slabo zastupuje naše záujmy a tak SSSCR na základe rozhodnutia svojho najvyššieho orgánu (Konferencia SSSCR) členstvo vo FEG ukončila.

V roku 2011 sa SSSCR stala jedným zo zakladajúcich členov Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky (ZCR SR) a predseda SSSCR Marián Bilačič zastával v období rokov 2011-2013 pozíciu 2.viceprezidenta ZCR SR.