PREDSEDNÍCTVO SSSCR

Voľby predsedníctva SSSCR pre funkčné obdobie rokov 2021-2023 sa konali počas 10. Konferencie SSSCR, dňa 11. novembra 2021 v Bratislave.

Predsedníctvo SSSCR pracuje v tomto zložení:

 

PREDSEDNÍCTVO


Mgr. Marián BILAČIČ - predseda

Ing. arch. Juraj BERDIS, PhD. - podpredseda pre metodicko-odbornú činnosť 

Peter ŠTÚHL - podpredseda pre organizačno-právne otázky / webmaster 

Mgr. Dagmar ČECHOVÁ -  tajomníčka

Ing. Viera MASARYKOVÁ - pokladníčka 

Ing. Milan HOMOLA - zapisovateľ

Mgr. Michal MACHÁČ, PhD.  - člen / koordinátor pre regionálne záležitosti

 

KONTROLNÁ A REVÍZNA KOMISIA


Mgr. Mária HORNÍKOVÁ - predsedkyňa
Ing. Milan BLECHA - člen
Mgr. Viera MARECOVÁ - členka

Predsedníctvo SSSCR zasadá pravidelne raz mesačne. V prípade potreby aj častejšie.