Etický kódex členov SSSCR

Preambula

Cestovný ruch je jedným z najvýznamnejších odvetví svetového hospodárstva a stal sa nedeliteľnou súčasťou životného štýlu obyvateľstva vo všetkých ekonomicky vyspelých krajinách. Členovia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu (ďalej len SSSCR) si počas výkonu svojej práce, ako zástupcovia miest, regiónov i celého štátu, uvedomujú svoje postavenie a spoluzodpovednosť za rozvoj tohto odvetvia ako aj reprezentáciu Slovenskej republiky pri uspokojovaní stále rastúcich potrieb a nárokov cestujúcej verejnosti doma i v zahraničí.

Vybudovanie národného trhu cestovného ruchu a poskytovanie sprievodcovských služieb na vysokej profesionálno-odbornej úrovni, ako integrálnej súčasti svetového trhu cestovného ruchu, je nemysliteľné bez poznania a rešpektovania nielen základných všeobecne záväzných predpisov, ale aj ďalších pravidiel, obchodných uzancií , no predovšetkým morálnych princípov.

Aby členovia SSSCR toto svoje poslanie spoločne naplnili prijali nasledovný etický kódex sprievodcu cestovného ruchu – člena SSSCR.

I. Všeobecné ustanovenia

 1. V roku 1999 bol v Santiagu de Chile na XIII. valnom zhromaždení WTO prijatý Etický kódex v súlade s princípmi Globálneho kódexu etiky cestovného ruchu ktorým jeho signatári uznávajú právo všetkých ľudí na využívanie voľného času a na oddych a slobodu v cestovaní a podporu takému rozvoju cestovného ruchu, ktorý prispieva k hospodárskej prosperite, medzinárodnému porozumeniu, mieru, uznávaniu a dodržiavaniu ľudských práv a základných slobôd pre všetkých bez ohľadu na rasu, pohlavie, jazyk a náboženstvo; sú presvedčení, že odvetvie cestovného ruchu ako celok môže prosperovať len v prostredí trhovej ekonomiky, súkromného podnikania a slobodného obchodu, za predpokladu stáleho dodržiavania viacerých princípov, pravidiel a morálnych zásad.

 2. Tento etický kódex predstavuje preto súbor pravidiel korektného podnikania a výkonu povolania sprievodcu cestovného ruchu, tak ako aj iných aktivít potrebných ku zabezpečeniu starostlivosti o klienta v cestovnom ruchu, a dáva teda pevný rámec profesionálnemu správaniu sa členov SSSCR voči sebe navzájom, tak ako ku odberateľom ale aj dodávateľom ostatných služieb pre účastníkov cestovného ruchu, no najmä ku konečnému príjemcovi služieb – účastníkovi cestovného ruchu.

II. Zásady správania a konania členov SSSCR

Vo svojej činnosti členovia SSSCR:

 1. Budú rešpektovať a trvalo dodržiavať právny poriadok, osobitne zákony vymedzujúce podmienky podnikania a poskytovania služieb sprievodcov cestového ruchu, zákon na ochranu spotrebiteľa a príslušné ustanovenia zákonníka práce, ako aj obchodného a občianskeho zákonníka, ktoré stanovujú pravidlá korektnej hospodárskej súťaže a chránia záujem zákazníka.

 2. Súťaž medzi sebou budú viesť čestným a poctivým spôsobom, bez nekalých praktík dohody, nebudú používať databázy ani ďalšie prostriedky, o ktorých sa dozvedia, že boli spracované na náklady iného subjektu cestovného ruchu.

 3. Uznávajú a plne rešpektujú pravidlá korektnej hospodárskej súťaže a obchodné zvyklosti, vyvarujú sa šíreniu nepravdivých a neúplných informácií najmä o svojich konkurentoch ako aj iných subjektoch poskytujúcich služby cestovného ruchu.

 4. Reklamu svojej osobe, ako i firmám pre ktoré pracujú , teda aj ich produktom robia slušne a pravdivo, neútočia na produkty iných poskytovateľov služieb a ani ich inak nediskreditujú, nešíria klamlivé údaje o vlastnej alebo cudzej osobe, cestovných kanceláriach alebo iných poskytovateľoch služieb cestovného ruchu, ich produktoch a výkonoch za účelom získania prospechu na úkor iného.

 5. V reklamnej činnosti a pri prezentácii vlastnej osoby sa zdržia porovnávacej reklamy, poznajúc, že produkty služieb cestovného ruchu a osobitne teda aj sprievodcov cestovného ruchu sú spravidla len ťažko objektívne porovnateľné. Osobitne sa vyvarujú zámerného označovania prívlastkami najlepší, najväčší, jediný a pod. a nebudú používať superlatívy ani pri porovnávaní cenovej úrovne (najnižšia cena, najvyššia zľava a pod.).

 6. Pri výkone práce sprievodcu cestovného ruchu, ako aj iných aktivít komplexu služieb spojených so zabezpečením starostlivosti o klientov v cestovnom ruchu budú plne rešpektovať obchodné záujmy všetkých dotknutých subjektov či partnerov, budú i vo vzťahu k tretím osobám dodržiavať obchodné tajomstvo, riadne si plniť svoje záväzky a povinnosti, osobitne v oblasti kvality a rozsahu poskytovaných sprievodcovských služieb, tak ako vyplývajú z uzavretých dohôd, prípadne iných štandardne bežných postupov a zvyklostí.

 7. Pri poskytovaní služieb sprievodcu cestovného ruchu budú plne rešpektovať a dodržiavať platné právne tuzemské i medzinárodné normy, ako aj národné právne úpravy a iné zvyklosti spojené s výkonom práce sprievodcov cestovného ruchu a ďalších aktivít pre zabezpečenia starostlivosti o účastníka cestovného ruchu (vedúci zájazdu, delegát, technický sprievodca, atď.) daných pre územie SR ako i cudzích štátov.

 8. Pri poskytovaní sprievodcovských služieb na teritóriu tzv. označených území, teda miest a oblastí doma i v zahraničí na ktorých je výkon práce sprievodcov cestovného ruchu regulovaný a viazaný na miestnu špecifickú licenciu či osvedčenie sprievodcu CR udeľovaných po preukázaní vedomostí skúškou pred autorizovanou inštitúciou zložením špecifickej skúšky budú plne rešpektovať tento stav a tým aj autorizovaných miestnych sprievodcov.

 9. V záujme ochrany trhu od neserióznych poskytovateľov sprievodcovských služieb, ale aj obchodných partnerov a podnikateľov budú si členovia SSSCR poskytovať vzájomne informácie o negatívnom pôsobení takýchto subjektov.

 10. Členovia SSSCR budú ku všetkým účastníkom cestovného ruchu korektní a zdvorilí, budú ich v plnom rozsahu ich znalostí pravdivo a úplne informovať o ponúkaných službách a povahe produktov, najmä však o stupni ich náročnosti ako aj o hroziacich nebezpečenstvách. Cestujúcim poskytnú vždy objektívne a všetky pravdivé dostupné informácie o cieľových miestach ich ciest a o podmienkach cestovania a pohostinnosti v týchto miestach.

 11. Budú dbať a zasadzovať sa o to, aby jednotlivé ustanovenia ich zmluvných vzťahov boli ľahko zrozumiteľné, čo sa týka charakteru, ceny , rozsahu a kvality služieb, ktoré sa zaväzujú poskytovať osobne a podľa najlepšieho vedomia a svedomia. V prípade mimoriadnych okolností, ktoré by mohli mať za následok ich neschopnosť dodržať svoje zmluvné záväzky musia o takejto skutočnosti informovať zmluvného partnera bez zbytočných odkladov, konštruktívne spolupracovať pri zjednávaní nápravy a byť pripravení poskytnúť svojím zákazníkom primeranú kompenzáciu. V prípade preukázania ich pochybenia či viny budú v rozsahu vymedzenom právnym poriadkom pripravení znášať aj vzniknuté mimoriadne náklady či škody.

 12. Budú spolupracovať s verejnými orgánmi v oblasti bezpečnosti a ochrany svojich zákazníkov, pri predchádzaní nehôd do takej miery, do akej to závisí od nich. Rovnako zabezpečia svojim klientom v núdzi a pri riešení mimoriadnych udalostí, vhodnú formu pomoci a to v rámci ich objektívnych možností a schopností pre takéto prípady.

III. Záverečné ustanovenia

Vo svojej činnosti členovia SSSCR:

 1. Účinnosť tohto kódexu začína dňom jeho schválenia plénom konferencie alebo stretnutia sprievodcov SSSCR.

 2. Uplatňovanie ustanovení tohto kódexu sleduje a skúma Predsedníctvo SSSCR, ktoré tiež navrhuje konferencii SSSCR doplnky a zmeny tohto etického kódexu.

 3. Porušovanie zásad tohto kódexu sa považuje za vážne porušenie povinností člena SSSCR, ktoré sú zakotvené v stanovách s dôsledkami, ktoré určujú stanovy SSSCR.

 4. Tento etický kódex bol schválený jarným stretnutím sprievodcov SSSCR dňa 09.04.2005., ktoré sa konalo v Bratislave. Jeho originál je uložený u predsedu SSSCR.