STANOVY
Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu /ďalej len "SSSCR"/ je dobrovoľné, nezávislé, nepolitické, profesijné občianske združenie ktoré združuje kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu v Slovenskej republike.

 2. SSSCR je právnickou osobou.

 3. Sídlom SSSCR je Bratislava, Zálužická 23. Jednacím jazykom je slovenčina a správne obdobie je zhodné s kalendárnym rokom.
 

II. CIELE SSSCR

 1. Cieľom SSSCR je všestranný rozvoj a ochrana spoločných záujmov a potrieb sprievodcov cestovného ruchu v oblasti profesionálnej, odborovej, sociálnej a spoločenskej.

 2. SSSCR zastupuje záujmy všetkých svojich členov.

 3. SSSCR ako riadny člen Svetovej federácie asociácii turistických sprievodcov (WFTGA), ako i člen iných profesijných združení nadväzuje všestranné kontakty a spolupracuje s obdobnými stavovsko-profesijnými organizáciami v zahraničí.

 4. SSSCR dbá o dodržiavanie základných občianskych, pracovných a sociálnych práv jej členov štátnymi alebo samosprávnymi orgánmi a organizáciami pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu. Je preto zástupcom svojich členov a chráni ich záujmy v otázkach legislatívy a štátnej správy voči štátnym orgánom, pôsobiacim v oblasti financií, miezd, daní, práce a sociálnych vecí a voči orgánom územnej samosprávy a orgánom miest a obcí.

 5. SSSCR ďalej zastupuje svojich členov a chráni ich záujmy voči orgánom a organizáciám cestovného ruchu a inštitúciám pôsobiacim v oblasti poisťovníctva.

 6. SSSCR kladie dôraz na neustály rast odbornosti a profesionality svojich členov, aktívne sa na ňom podieľa a systematicky ho podporuje. SSSCR na základe aktuálnej potreby a dopytu priamo pripravuje, organizuje, zabezpečuje a realizuje rôzne druhy a formy odborného a doplnkového vzdelávania sprievodcov (kvalifikačné kurzy sprievodcov CR, a iné doplnkové odborné špecializačné kurzy) SSSCR samostatne, ako aj v spolupráci s ďalšími inštitúciami, vyvíja a podporuje osvetovú činnosť, tak ako pre svojich členov, tak i pre širokú verejnosť.

 7. SSSCR poskytuje služby sprievodcov cestovného ruchu, poradenstvo v oblasti podnikania, vzdelávania a legislatívy týkajúcej sa cestovného ruchu a sprievodcov cestovného ruchu. SSSCR pre klientov a návštevníkov zabezpečuje a sprostredkuje služby v oblasti cestovného ruchu, vyvíja aktivity cestovnej agentúry, zaoberá sa propagáciou, edičnou a audiovizuálnou tvorbou, predajom odbornej literatúry a propagačno-upomienkových predmetov.

 8. SSSCR pre svojich členov:
  - zabezpečuje základný informačný a poradenský servis
  - prevádzkuje internetový portál www.touristguides.sk (alias www.ssscr.sk)
  - umožní bezplatné zobrazenie kontaktných údajov sprievodcu na verejnom dostupnom zozname sprievodcov na webe SSSCR (a to len vtedy, ak o to člen písomne požiada)
  - aktívne sprostredkováva sprievodcom prácu
 

III. ORGANIZÁCIA SSSCR

 1. SSSCR pôsobí v Slovenskej republike a je organizovaná na základe územných zásad.

 2. SSSCR vytvára organizačné jednotky SSSCR /regionálne združenia a miestne kluby/ v miestach pobytu svojich členov a v mestách so sídlom organizácii cestovného ruchu.
 

IV. ORGÁNY SSSCR

 1. Najvyšším orgánom SSSCR je konferencia.
  - Riadna konferencia SSSCR sa koná raz za dva roky.
  - Mimoriadnu konferenciu je možné zvolať v prípade naliehavej potreby na základe:
      a. rozhodnutia predsedníctva SSSCR
      b. písomnej žiadosti minimálne 50 členov SSSCR
 2. Konferencia SSSCR
  - prerokúva a schvaľuje správu o činnosti SSSCR predkladanú predsedníctvom SSSCR a správu kontrolnej a revíznej komisie SSSCR
  - volí členov predsedníctva SSSCR
  - volí členov kontrolnej a revíznej komisie SSSCR
  - rozhoduje o zásadných otázkach činnosti a programe SSSCR
  - schvaľuje hospodárenie SSSCR
  - schvaľuje zmeny "Stanov SSSCR"
  - rozhoduje o výške členského príspevku na príslušné obdobie
  - schvaľuje zásady finančného odmeňovania práce členov predsedníctva SSSCR, odborných komisii a pracovných skupín SSSCR
  - rozhoduje o vstupe SSSCR do medzinárodných organizácii
  - rozhoduje o rozpustení SSSCR a o spôsobe jej likvidácie a majetkového vysporiadania
  - rozhoduje o zlúčení s iným združením sprievodcov cestovného ruchu

 3. Predsedníctvo SSSCR
  - sa skladá celkovo z 7 členov. Tvoria ho:
      a. predseda
      b. podpredseda pre organizačno-právne otázky
      c. podpredseda pre metodicko-odbornú činnosť
      d. tajomník
      e. pokladník
      f. zapisovateľ
      g. člen - koordinátor pre regionálne záležitosti

  - poveruje ďalších členov SSSCR starostlivosťou o zabezpečovanie jednotlivých oblastí činnosti SSSCR alebo vedením práce trvalých alebo dočasných komisií a pracovných skupín riešiacich dôležité otázky činnosti SSSCR
  - riadi činnosť SSSCR v období medzi jej konferenciami
  - je pracovným a reprezentatívnym orgánom SSSCR voči členskej základni a voči štátnym a samosprávnym orgánom a iným inštitúciám
  - zabezpečuje realizáciu Stanov SSSCR a programu SSSCR
  - zvoláva konferenciu SSSCR
  - schvaľuje svoj organizačný, rokovací a volebný poriadok

  Ak sa v dobe medzi dvoma konferenciami uprázdni v predsedníctve SSSCR post niektorého z jeho členov, predsedníctvo SSSCR môže z rád členov SSSCR kooptovať nového člena predsedníctva SSSCR. O kooptovaní nového člena musí rozhodnúť predsedníctvo hlasovaním. Týmto spôsobom je možné v riadnom funkčnom období doplniť najviac troch členov predsedníctva SSSCR.

  Predsedníctvo SSSCR zasadá minimálne raz za 3 mesiace, podľa aktuálnej potreby aj častejšie. Zasadnutie predsedníctva programovo zabezpečuje, zvoláva ho a predsedá mu predseda SSSCR. V prípade dlhšej neprítomnosti poverí predseda predsedníctva SSSCR vedením rokovania predsedníctva niektorého z podpredsedov.

  Uznesenia predsedníctva SSSCR sú pre členov SSSCR záväzné.

  Predsedníctvo SSSCR navonok zastupuje jeho predseda, prípadne na základe poverenia predsedom predsedníctva jeho podpredsedovia.

  Ostatní členovia predsedníctva SSSCR zastupujú SSSCR navonok v rámci nimi vykonávanej agendy alebo na základe uznesenia predsedníctva SSSCR.

  Predsedníctvo SSSCR zodpovedá za svoju činnosť konferencii SSSCR.

 4. Predseda
  Predseda Predsedníctva SSSCR je štatutárnym zástupcom organizácie a zastupuje ju navonok, riadi zasadnutia predsedníctva a zvoláva konferenciu SSSCR.

 5. Podpredsedovia
  SSSCR má dvoch podpredsedov, ktorí vedú prácu pracovných skupín zaoberajúcich sa organizačno-právnymi a metodicko-odbornými otázkami.

  Počas dlhodobejšej neprítomnosti predsedu sa na základe poverenia predsedom ujíma výkonu funkcie jeden z podpredsedov. Ak takéto poverenie nebolo predsedom vydané ujíma sa dočasného zastupovania automaticky podpredseda pre organizačno-právne otázky.

 6. Tajomník
  Tajomník vedie administratívnu činnosť SSSCR, riadi kanceláriu SSSCR a zodpovedá za jej funkčný chod.

  O výške odmeny za činnosť tajomníka rozhoduje predsedníctvo SSSCR v zmysle zásad schválených konferenciou SSSCR.

 7. Pokladník
  Pokladník spravuje pokladňu SSSCR, vedie účtovníctvo, disponuje podpisovým právom k bankovým účtom SSSCR a spolu s predsedom jedná v mene organizácie v majetkových a hospodárskych vzťahoch.

  Predsedníctvo SSSCR rozhoduje o výške odmeny za činnosť pokladníka podľa platných zásad schválených konferenciou SSSCR.

 8. Kontrolná a revízna komisia /ďalej len KRK/ je kontrolný a revízny orgán SSSCR sledujúci činnosť a hospodárenie SSSCR. KRK sa skladá z troch členov, ktorí si zo svojho stredu zvolia predsedu. Členstvo v KRK je nezlúčiteľné s výkonom funkcie v predsedníctve SSSCR.

  KRK pravidelne kontroluje hospodárenie SSSCR a prevádza revízne účtovné uzávierky. KRK má voľný prístup ku všetkým dokumentom a materiálom SSSCR.

  Prijíma sťažnosti členov a rieši ich spolu s predsedníctvom. V prípade zistenia nedostatkov v činnosti SSSCR, alebo v záujme odvrátenia vzniku hroziacich škôd je KRK oprávnená bezodkladne nechať prerokovať stav veci s predsedníctvom SSSCR. Pri zistení mimoriadne závažných nedostatkov môže KRK pozastaviť výkon uznesení predsedníctva SSSCR a to až do rozhodnutia konferencie.

  Predseda, prípadne iní členovia kontrolnej a revíznej komisie SSSCR sú oprávnení zúčastňovať sa na rokovaní predsedníctva SSSCR, podávať príslušné návrhy a žiadať ich prerokovanie. Pri hlasovaní predsedníctva SSSCR disponujú členovia KRK len hlasom poradným.


  Kontrolná a revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť konferencii SSSCR.

 9. Výbory organizačných jednotiek SSSCR /regionálne združenia a miestne kluby/ sú počtom prispôsobené veľkosti svojej členskej základne a sú organizované obdobne ako predsedníctvo SSSCR /predseda, podpredseda, tajomník, pokladník, zapisovateľ/.

  Výbor si demokraticky volí priamo organizačná jednotka na dvojročné funkčné obdobie na svojej členskej schôdzi. Výbory sa zo svojej činnosti zodpovedajú svojej členskej základni a predsedníctvu SSSCR, ktoré sú oprávnené v prípade porušovania stanov SSSCR alebo programu, pre zlé hospodárenie alebo z iných vážnych príčin odvolať členov výboru z ich funkcie. V takomto prípade je predsedníctvo SSSCR povinné zabezpečiť voľby nového výboru organizačnej jednotky SSSCR.
 

V. ČLENSTVO V SSSCR, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

 1. Členom SSSCR sa môže stať každý občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom v SR, ktorý má na výkon sprievodcovskej činnosti v cestovnom ruchu v Slovenskej republike zákonom stanovené platné osvedčenie o odbornej kvalifikácii a prihláškou sa zaviaže dodržiavať stanovy SSSCR, plniť program a riadne si platiť členské príspevky SSSCR.

 2. Členstvo v SSSCR vzniká podaním písomnej prihlášky doplnenej o fotokópiu osvedčenia potvrdzujúceho odbornú spôsobilosť vykonávať činnosť sprievodcu cestovného ruchu v SR, zaplatením členského príspevku na kalendárny rok a jej prijatím predsedníctvom SSSCR. Cudzinci doložia k prihláške kópiu potvrdenia povolenia k trvalému pobytu.

  Pokiaľ predsedníctvo SSSCR do 30 dní od dňa doručenia prihlášky nerozhodne o neprijatí žiadateľa o členstvo, stáva sa tento členom SSSCR.

  Predsedníctvo SSSCR sa môže uzniesť, že kompetenciu rozhodovať o prijímaní nových členov môže preniesť na vybrané regionálne združenia SSSCR.

 3. Čestné členstvo v SSSCR je možné na základe písomného návrhu výboru organizačnej jednotky SSSCR udeliť ako mimoriadny prejav úcty osobe, nečlenovi SSSCR, ako verejnú formu ocenenia za prínos, všestrannú podporu a rozvoj v oblasti práce a vzdelávania sprievodcov cestovného ruchu. Rovnako je možné podať písomný návrh na udelenie čestného členstva v SSSCR aj vrcholným predstaviteľom partnerských zahraničných organizácií sprievodcov cestovného ruchu, ako ocenenie prínosu ich osoby v oblasti medzinárodnej spolupráce. O návrhu o udelení čestného členstva rozhoduje Predsedníctvo SSSCR. Ak bol takýto návrh vznesený počas konania konferencie SSSCR rozhoduje o ňom hlasovanie pléna konferencie SSSCR.
  Čestní členovia SSSCR však nemajú právo voliť a byť volení do orgánov SSSCR.

 4. Pridružené členstvo v SSSCR je možné udeliť právnym subjektom z odborov súvisiacich priamo so sprievodcovskom činnosťou, odbornou prípravou sprievodcov alebo cestovným ruchom, ktoré sa stotožňujú s cieľmi a stanovami SSSCR. Pridružené členstvo v SSSCR vzniká podaním písomnej prihlášky, zaplatením členského príspevku pridruženého člena. Pokiaľ Predsedníctvo SSSCR do 30 dní od doručenia prihlášky žiadateľom nerozhodne o neprijatí žiadateľa, stáva sa tento automaticky pridruženým členom SSSCR. Ročný členský príspevok pridruženého člena SSSCR činí vždy štvornásobok bežného členského príspevku člena SSSCR. Pridružený člen SSSCR má možnosť zúčastňovať sa na živote, práci a všetkých podujatiach SSSCR. Pridružený člen SSSCR však nemá právo kandidovať do funkcií organizačných zložiek SSSCR, rovnako nemá ani právo hlasovať.

 5. Člen SSSCR má právo:
  - podieľať sa na činnosti SSSCR
  - požívať výhody plynúce z členstva
  - voliť a byť volený do orgánov SSSCR
  - slobodne vystúpiť zo SSSCR

 6. Člen SSSCR má povinnosť:
  - dodržiavať Stanovy SSSCR a program SSSCR
  - reprezentovať SSSCR najmä vo voči organizáciám cestovného ruchu a klientom
  - nepoškodzovať svojim konaním dobré meno sprievodcovského stavu
  - priebežne si zvyšovať svoju sprievodcovskú odbornosť a zdatnosť
  - plniť si povinnosti a úlohy, ktoré mu boli uložené orgánmi SSSCR
  - riadne, v stanovenej výške a včas, platiť členské príspevky.

 7. Členstvo člena SSSCR zaniká
  - slobodným rozhodnutím člena o vystúpení z SSSCR, a to na základe písomného oznámenia o vystúpení. Členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia
  - úmrtím člena
  - vylúčením člena rozhodnutím výboru organizačnej jednotky, predsedníctva alebo konferencie SSSCR a to:
      a. pre závažné porušenie Stanov SSSCR
      b. za konanie člena hrubo porušujúce etiku sprievodcovskej profesie
      c. za neplnenie si povinností a úloh určených orgánmi SSSCR
      d. za jednanie proti záujmom SSSCR
      e. po neuhradení členského príspevku v termíne určenom predsedníctvom

  Člen má možnosť proti vylúčeniu výborom organizačnej jednotky odvolať sa k predsedníctvu SSSCR. Následné rozhodnutie predsedníctva SSSCR je konečné.
  Ak s ním člen nesúhlasí, môže v zákonnej lehote požiadať okresný súd o jeho preskúmanie. Ak o vylúčení člena rozhodlo predsedníctvo prípadne konferencia SSSCR, ktorých rozhodnutie je konečné, môže člen požiadať o súdnu ochranu.
 

VI. HOSPODÁRENIE SSSCR

 1. Finančné prostriedky SSSCR tvoria:
  - členské príspevky
  - dary a iné príležitostné príjmy
  - subvencie a iné účelové príspevky (napr. čerpanie z účelových a štrukturálnych fondov)
  - príjmy zo vzdelávacej, poradensko-konzultačnej a sprostredkovateľskej činnosti

 2. SSSCR si zriaďuje vlastný bankový účet. Podpisovým právom k účtu disponujú predseda predsedníctva a pokladník.

 3. Právo rozhodovať o použití finančných prostriedkov SSSCR a disponovať s nimi má výlučne iba Predsedníctvo SSSCR.
  Predseda predsedníctva SSSCR má pri potrebe operatívneho zabezpečenia činnosti právo disponovať a rozhodnúť o jednorázovom použití finančných prostriedkov avšak len do maximálnej výšky 170,- EUR /jednostosedemdesiat eúr/, a to jedenkrát medzi dvoma riadnymi zasadnutiami predsedníctva.
 

VII. ZÁNIK SSSCR

 1. SSSCR môže zaniknúť:
  - dobrovoľným rozpustením SSSCR jej konferenciou
  - zlúčením sa s iným združením sprievodcov cestovného ruchu na základe uznesenia konferencie SSSCR
  - na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozpustení.

 2. Pri zániku SSSCR vykoná majetkové vysporiadanie v zmysle zákona prostredníctvom SSSCR alebo likvidátorom. Pri dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením o majetku SSSCR rozhoduje konferencia SSSCR.
 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predsedníctvo SSSCR je oprávnené v podobe petície podávať podnety a návrhy štátnym a samosprávnym orgánom, ktorých predmet činnosti sa dotýka záujmov SSSCR a ich členov. Obdobne to platí aj pre iné inštitúcie a organizácie.
 2. SSSCR na dosiahnutie určitého cieľa, prípadne na uplatňovanie spoločného záujmu členov SSSCR môže uzatvárať zmluvy o súčinnosti s inými združeniami sprievodcov cestovného ruchu.
 3. Zmena stanov bola schválená hlasovaním účastníkmi 5. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu konanej v Bratislave dňa 24. októbra 2011. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa pôvodné stanovy SSSCR registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej Republiky pod číslom VVS/1-900/90-21528-2 zo dňa 8.1. 2009 rušia.