05.03.2020

27. MAREC - PREZENTÁCIA MESTA SKALICA

Mesto Skalica, ktoré už viacero rokov veľmi intenzívne pracuje na propagácii mesta a regiónu pozvalo subjekty cestovného ruchu na prezentačnú celodennú akciu Slobodného kráľovského mesta Skalica. Toto úspešné podujatie určite otvorilo, rozšírilo a doplnilo obzor aj sprievodcom!

SSSCR, na základe veľmi dobrej spolupráce a veľkorysej ponuky s Informačnou kanceláriou mesta Skalica, ponúkla možnosť zúčastniť sa tejto akcie aj našim členom - sprievodcom. Je potešiteľné, že z viac ako troch desiatok účastníkov tohto podujatia boli sprievodcovia - členovia SSSCR zastúpení v hojnom počte 10 kolegov.