Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2349_70fcb77e6349f4467edd7227baa73222
Meno
SKÁKALOVÁ Zlatica, Ing.
Registračné číslo
R-0513
Jazykové znalosti
česky
nemecky
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Malá Čierna
Okres
Žilina
Kontakt
Mobil
+421-903-540 222
Civilné povolanie
ekonóm
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2017
vydal No: 13/2017/ZA Súkromná obchodná akadémia Žilina
v roku 2017
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-72 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti
príležitostne,