05.03.2020

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SSSCR ( pre obdobie 2015-2017 )

V priestoroch Zichyho paláca sa 19. novembra 2015 konala 7. Konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu. Účastníci počas jej priebehu zvolili pre nové funkčné obdobie členov Predsedníctva SSSCR a Kontrolnej a revíznej komisie SSSCR

Predsedníctvo SSSCR bude v funkčnom období rokov 2015-2017 pracovať v nasledovnom zložení:

Mgr. Marián BILAČIČ - predseda

Ing. arch. Juraj BERDIS, PhD. - podpredseda pre metodicko-odbornú činnosť

Peter MALASCHITZ - podpredseda pre legislatívno-právnu činnosť

Mgr. Irena KOŠÍRELOVÁ, PhD. - tajomníčka

Ing. Viera MASARYKOVÁ - pokladníčka

Peter ŠTÚHL - zapisovateľ / webmaster

Mgr. Katarína HANEKOVÁ - členka / koordinátorka pre regionálne záležitosti


Za členov Kontrolnej a revíznej komisie boli zvolení:

Ing. Vladimír KRÁLOVIČ - predseda

Mgr. Michal MACHÁČ - člen

Ing. Jana ŠEBESTOVÁ - členka