05.03.2020

SSSCR na veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR 2004

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa bude
na veľtrhu SLOVAKIATOUR 2004 - 15.-18. januára 2004
prezentovať vo svojom stánku.

Stánok SSSCR nájdete v hale B stánok B 221 - tento rok
vystavujeme historicky prvýkrát a útočisko sme našli v megastánku
SACKA,Slovenskej asociácie cestovných kancelárii a agentúr.

SSSCR touto cestou pozýva čo najsrdečnejšie všetkých svojich členov
a predstaviteľov odbornej verejnosti na odborný seminár
Slovenský sprievodca cestovného ruchu v EÚ
Počas diskusie za okrúhlym stolom si objasníme nové postavenie
sprievodcov CR, nové dimenzie ich činnosti, ako aj nové požiadavky
kladené na kvalifikačné predpoklady sprievodcov a výkon ich práce.
Teda povieme si to, čo sprievodcom CR prinesie vstup do ÉU.
Svoju účasť prisľúbili predstavitelia vrcholných štátnych orgánov,
cestovných kancelárii a ďaľších ustanovizní. Vstup je voľný!
Podujatie sa koná
v piatok 16.01. 2004 od 15.00 do 17.00 hod
v hale C - kongresová sála C-1