05.03.2020

Rokovanie na Ministerstve hospodárstva.

Dňa 25. 8. 2003 sa na základe žiadosti Predsedníctva SSS CR uskutočnilo pracovné stretnutie s štátnym tajomníkom MH SR, pánom Ing. Lászlom Pomothym. SSS CR na ňom zastupoval jej predseda Mgr. Marián Bilačič.

Bezmála dvojhodinovej diskusie sa zúčastnil aj riaditeľ odboru cestovného ruchu MH SR, Ing. Michal Šefčík. Ústrednou témou boli zásadné otázky fungovania sprievodcovského stavu dnes, ale najmä po vstupe Slovenska do EÚ – ktoré sú už koncipované v programovom vyhlásení SSSCR:

  • zákonné vymedzenie EU konformnej definície pojmu sprievodca CR a prijatie popisu pre výklad jednotlivých foriem výkonu práce
  • vytvorenie národnej (stále chýbajúcej) databázy kvalifikovaných sprievodcov CR
  • harmonizácia a štandardizácia požiadaviek kladených na rozsah prípravy, ale najmä na vedomostnú úroveň absolventov kurzov sprievodcov SR
  • kreovať účinný a efektívny spôsob kontroly výkonu práce sprievodcov CR.

Všetci prítomní unisono konštatovali, že sprievodca CR má veľmi významnú, a ako reprezentant štátu, regiónu, či mesta, nezastupiteľnú funkciu v súkolí cestovného ruchu. Pán štátny tajomník si so záujmom vypočul informácie o radostiach a strastiach sprievodcov z prvej ruky a prisľúbil nám pomoc a podporu v našom snažení – SSSCR bude ako legitímny zástupca sprievodcovskej obce na Slovensku pravidelne prizývaná, a bude sa zúčastňovať, konania všetkých okrúhlych stolov spojených s prípravou noriem v CR. Kreovanie špeciálneho zákona, ktorý by komplexne a definitívne riešil postavenie sprievodcov CR (Poznámka: SSS CR už predložila svoj koncept tejto zákonnej normy) nie je zatiaľ v pláne legislatívnej činnosti MH SR. Riešenie sa však črtá: už túto jeseň má MH SR v pláne zaoberať sa, tento rok už raz odloženou, novelou zákona 281/2001 Zb. O zájazdoch ... A práve tu je dnes reálny priestor na inkorporáciu zákonného vymedzenia pojmu sprievodca CR v kompatibilite s euronormou EN 13809. Od návrhu textu zákona na pôde MH SR však cez v medzirezortné pripomienkovanie, legislatívnu radu vlády, výbory a plénum NR SR vedie však dlhá cesta ...
O podrobnostiach Vás budeme priebežne informovať.

PS: Nakoľko komplexné riešenie problematiky sprievodcov CR v SR nespadá výsostne len do sféry MH SR. Obdobné rokovania sú na spadnutie i s predstaviteľmi iných ministerstiev (Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo školstva SR).