05.03.2020

PRACOVNÉ ZASADNUTIE NA MINISTERSTVE HOSPODÁRSTVA

5. apríla sa na pôde ministerstva hospodárstva SR z iniciatívy riaditeľa odboru cestovného ruchu, Ing. Gabriela KULIFFAYa, konalo pracovné zasadnutie venované problematike formovania legislatívneho vymedzenia práce a postavenia sprievodcov cestovného ruchu.
Stretnutia sa zúčastnili za SACKA - prezident Ing. Robert Kohlmann, viceprezindent Ing. Komora, generálna tajomníčka Ing. Kozubová. Za MH SR boli prítomní Ing. Šefčík a Ing. Bujna, za vzdelávacie inštitúcie doc. Ján Orieška z UMB Banská Bystrica. SSSCR zastupoval predseda Marián Bilačič

Cieľom stretnutia bola príprava novelizovaného textu zákona 281/2001Zb. - tzv. malá sprievodcovská novela
Zmyslom nového textu zákona je vymedzenie základných pojmov v súlade s EN 13809, čím príde k harmonizácii s EÚ a k rozdeleniu pracovníkov zabezpečujúcich starostlivosť o účastníkov zájazdu predbežne na dve skupiny:
sprievodcovia CR (podávajúci výklad na území SR)
a
osoby poverené komplexnou starostlivosťou (vedúci zájazdu, delegát...)
Do návrhu znenia nového textu sa zatiaľ podarilo zapracovať len časť definujúcu základné postaveniu sprievodcu CR.
Náš návrh obdobne legislatívne ošetriť touto novelou zároveň hneď aj postavenie vedúcich zájazdov, delegátov tak ako i technických sprievodcov vyvolal širokú diskusiu i protichodné názory. Zatiaľ sa však takéto ustanovenia do pripraveného textu nepodarilo zakomponovať.
Ďalšími témami rokovania boli okrem iného aj:
vymezenie národného prostredia výkonu práce sprievodcov CR v SR
vízia novej schémy vzdelávania sprievodcov
problematika národného registra sprievodcov.