05.03.2020

PO VÝSTAVE ITF SLOVAKIATOUR 2004

Čo všetko sa dá stihnúť za štyri výstavné dni?
Usporiadať odborný seminár s medzinárodnou účasťou, viesť popri tom
23 odborných rokovaní, informovať o SSSCR viac ako 500 návštevníkov stánku - záujemcov najmä z radov sprievodcov a odborníkov, získať dve desiatky nových členov.
Prvú oficiálnu prezentáciu SSSCR možno hodnotiť teda z tohto pohľadu ako úspešnú!

Haly výstaviska bratislavskej Incheby v termíne 15.-18. januára ovládol opäť cestovný ruchu a všetko s ním súvisiace.
SSSCR sa prezentovala na tohtoročnom ročníku SLOVAKIATOUR-u hlavne vďaka podpore Slovenskej asociácie cestovných kancelárii a agentúr (SACKA), ktorá nášmu stánku poskytla prístrešie úplne bezplatne.
Popri poskytovaní informácii záujemcom o aktivitách a cieľoch SSSCR, členstve v SSSCR predstaviteľom odbornej verejnosti, ale i laikom, sme viedli aj celú radu rokovaní.
Pre oko nášho člena, či sympatizanta sa asi najskôr viditeľný stane výsledok rokovania s vydavateľom Cestovateľa, pánom Ľubomírom Motyčkom.
SSSCR bude mať v mesačníku CESTOVATEĽ svoj pravidelný stĺpček. Myšlienka priblížiť známu neznámu Bratislavu Bratislavčanom a jej návštevníkom 21.2. počas výchádzok v sprievode výkladu sprievodcu sa stretla zo strany vedenia mesta s pozitívnym ohlasom. Svetový deň sprievodcov oslávime teda prácou v uliciach našich miest. Námestníčka primátora Bratislavy, pani Ing. Tatiana Mikušová, vníma aktivity SSSCR ako pozitívnu snahu odstraňovať prekážky brániace rozvoju CR a to nielen v našom hlavnom meste, ale i v regiónoch a štáte. Počas viac ako hodinového rokovania nám prisľúbila opäť, tak ako už aj v minulom roku, jej pochopenie a podporu pri hľadaní riešení. Spomenieme napr. metodiku a obsah kurzov pripravujúcich vlastivedných sprievodcov v Bratislave, alebo statickú fázu autobusovej dopravy návštevníkov hlavného mesta.
V piatok 16.1. sa uskutočnil seminár venovaný tematike slovenských sprievodcov CR po našom vstupe do EÚ. Zoznam hostí bol naozaj nabitý osobnosťami sprievodcovského neba - naše pozvanie totiž prijali: administrátorka svetovej federácie WFTGA Mag. Rotraud Turanitz, viceprezident Európskej federácie FEG Guido Lion z Benátok, prezident Spolku viedeňských sprievodcov Johann Szegö, predseda Asociace pruvodcu v ČR Dr. Stanislav Voleman, Ing. Marián Bujna zastupujúci odbor CR z Ministerstva hospodárstva, Ing. Ján Dutko riaditeľ odboru živnostenského podnikania z Ministerstva vnútra a prezident SACKA Ing. Robert Kohlmann.
Seminár poskytol prítomným porovnanie fungovania sprievodcovstva v Taliansku a Rakúsku, dvoch parných valcoch európskeho priemyslu CR, ale najmä víziu rodiaceho sa nového profilu sprievodcovstva v SR.