05.03.2020

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK NA ROK 2004

Plénum 1. Konferencie SSSCR, konanej 21.11. 2003 v Bratislave,
po vecnej diskusii svojím hlasovaním schválilo výšku členského
príspevku na rok 2004 vo výške navrhnutej predsedníctvom SSSCR

Výška členského príspevku na rok 2004 sa teda v porovnaní s výškou
členského príspevku za rok 2003 zvyšuje o 100,- Sk. Dôvodom, ktorý
vedie ku zvýšeniu členského príspevku je aktuálna potreba navýšiť
rozpočet SSSCR v súvislosti s výdavkami za členstvo v WFTGA
(Svetová federácia asociácii turistických sprievodcov), za ktoré v roku
2004 zaplatí SSSCR cca. 8.000,- Sk.

Členský príspevok za rok 2004 činí 600,- Sk.
Termín splatnosti členského je do 31. januára 2004.

Členovia SSSCR môžu uhradiť svoj členský príspevok:

1. prevodom na bankový účet SSSCR vedený v:
ĽUDOVÁ BANKA/VOLKSBANK
číslo účtu: 4 090 022 518 / 3100

alebo

2. v hotovosti od 15.-18. januára 2004 na SLOVAKIATOUR-e
kedykoľvek počas návštevy nášho stánku (hala B - stánok B-221)


Zároveň si dovoľujeme pripomenúť členom SSSCR i našim sympatizantom,
že okrem výberu členského príspevku môžu byť ďalším možným zdrojom
pre podporu činnosti a aktivít SSSCR v zmysle našich stanov aj akékoľvek
iné mimoriadne jednorázové príjmy vo forme peňažných, či vecných darov.