05.03.2020

1. MAREC 2017 = ŠTARTUJEME SYSTÉM CERTIFIKÁCIE SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO RUCHU

Budúcnosť služieb našla už svoje meno… KVALITA. Toto slovo zrejme neznie na prvé počutie ani vzletne a tobôž nie ľúbivo. Vyjadruje však fenomén našej doby – službu s špecifickými charakteristickými vlastnosťami. CERTIFIKÁCIA SPRIEVODCOV a s ňou spojená s udelením visačky KVALITA a KVALIFIKÁCIA. Tá vyjadruje skutočnosť, že sprievodca cestovného ruchu spĺňa podmienky ktoré sú kladené na poskytovanie týchto služieb.

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa aktívne priamo podieľala na tvorbe profesijných ako aj výkonnostných štandardov viacerých profesii starostlivosti o klienta v cestovnom ruchu. Vznikla tak sústava dokumentov ktorá jasne a prehľadne vymedzuje základné kompetencie, požiadavky na odbornú a jazykovú spôsobilosť, kvalifikačné požiadavky v systéme celoživotného vzdelávania a etické princípy.

\" Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu realizuje certifikáciu sprievodcov ktorej hlavné zásady sú:

NEZÁVISLOSŤ
OTVORENOSŤ
DOBROVOĽNOSŤ
TRANSPARETNOSŤ

CERTIFIKÁCIA SPRIEVODCOV je otvorený systém
a teda nie je viazaná na členstvo v SSSCR

Ciele systému certifikácie sprievodcov cestovného ruchu sú:
PRIAMO PRISPIEVAŤ KU ZVYŠOVANIU KVALITY SLUŽIEB
ZLEPŠIŤ INFORMOVANOSŤ SPOTREBITEĽOV
o obsahu a profesionálnej úrovni sprievodcovských služieb

Certifikát KVALITA A KVALIFIKÁCIA platí 2 roky. O jeho držiteľovi vypovedá že:
JE DRŽITEĽOM POTREBNÝCH OSVEDČENÍ
JEHO JAZYKOVÉ ZNALOSTI
boli overené certifikovanou inštitúciou
ZAVIAZAL SA DODRŽIAVAŤ ETICKÝ KÓDEX SPRIEVODCU CESTOVNÉHO RUCHU
DEKLAROVAL TRVALÝ ZÁVÄZOK ĎALŠIEHO OSOBNÉHO VZDELÁVANIA

CERTIFIKÁCIA SPRIEVODCOV
ako poskytovateľa služieb prináša viacero výhod:

a/ PRE SPOTREBITEĽA
– osoba ktorá získala visačku KVALITA a KVALIFIKÁCIA spĺňa všetky podmienky pre výkon práce sprievodcu cestovného ruchu

b/ PRE SPRIEVODCU CESTOVNÉHO RUCHU
po získaní certifikátu KVALITA A KVALIFIKÁCIA
- smie používať označenie a logo KVALITA A KVALIFIKÁCIA
- bude cielene podporovaný v oficiálnych domácich a zahraničných marketingových aktivitách
- získa zvýraznenú prezentáciu na webových stránkách v katalógu sprievodcov SSSCR