05.03.2020

1. Konferencia SSSCR: Jasné Áno vstupu do WFTGA

Dňa 21. 11. 2003 sa v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave konala 1. Konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu.

Jednanie otvoril predseda SSSCR Mgr. Marián Bilačič, ktorý následne prítomných informoval o aktivitách SSSCR v prvom polroku od jej vzniku v Správe o činnosti SSSCR od ustanovujúcej konferencie.
Ing. Vladimír Královič, predseda Kontrolnej a revíznej komisie SSSCR v predniesol Správu o hospodárení SSSCR. Oba materiály vzali prítomní členovia SSSCR na vedomie. Konferencie sa zúčastnili aj domáci i zahraniční hostia. So svojimi príhovormi vystúpili: pani Ruth Turanicz, admnistrátorka WFTGA (Svetovej federácie asociácií turistických sprievodcov), pán Johann Szegö, prezident Spolku viedenských sprievodcov, pani Dagmar Marková, za Prezídium Asociace pruvodcu České republiky, Ing. Zuzana Dužeková z odboru cestovného ruchu Ministerstva hospodárstva SR a Ing. Jana Kozubová, generálna tajomníčka SACKA (Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr). Listom pozdravila rokovanie SSSCR aj prezidentka FEG (Európskej federácie sprievodcov) pani Anne Passot-Tomianka.

Ústrednou témou 1. Konferencie SSSCR bolo rokovanie o vstupe SSSCR do Svetovej federácie sprievodcov - WFTGA. Prítomní sa po krátkej vecnej diskusii svojim hlasovaním jednomyseľne vyslovili za vstup SSSCR do WFTGA.

Vo voľbách Predsedníctva boli vo svojich funkciách potvrdení všetci členovia a dovolené doposiaľ dve neobsadené funkcie - podpredseda pre legislatívno-oprávne otázky a zapisovateľ SSSCR. V nasledujúcom dvojročnom funkčnom období budú orgány SSSCR pracovať v zložení:

PREDSEDNÍCTVO
Mgr. Marián Bilačič, predseda
doc. Dr. Ludmila Novacká, podpredsedníčka pre legislatívno-právne otázky
Jaroslava Rajecová, podpredsedníčka pre metodicko-odbornú činnosť
Ing. Jarmila Molnárová, tajomníčka
Janetta Jánošková, pokladníčka
Mgr. Zdena Pánisová, zapisovateľka
Soňa Greksáková, členka - koordinátorka pre regiónálne záležitosti

KONTROLNÁ A REVÍZNA KOMISIA
Ing. Vladimír Královič - predseda KRK
Mladen Heruc - člen KRK
Peter Malaschitz - člen KRK

Konferencia SSSCR hlasovaním po zvážení viacerých návrhov a názorov prítomných schválila výšku členského príspevku na rok 2004, a to (len s minimálnym navýšením navýšením) vo výške 600,- Sk. Pre obdobie rokov 2004-05 sú hlavnými prioritami činnosti SSSCR:

  • rozvoj členskej základne s akcentom na vznik regionálnych združení a miestnych klubov
  • urýchlene a komplexne legislatívne definovať pojem sprievodca a ošetriť profil náplň foriem výkonu práce sprievodcov podľa EN 13809
  • kreovať národné prostredie pre výkon práce sprievodcov CR v SR
  • vytvoriť a spravovať národnú databázu sprievodcov v SR
  • inštalovať efektívny mechanizmus kontroly výkonu práce sprievodcov CR v SR
  • v súčinnosti so všetkými školami sprievodcov ako aj kompetentnými orgánmi plne harmonizovať a štandardizovať proces prípravy a skúšok sprievodcov CR
  • podporiť aktivity pre doplnkové vzdelávanie a doškoľovanie
  • intenzívne prezentovať SSSCR prostredníctvom infokampane vedenej v masmédiách a odborných periodikách, na odborných výstavách a seminároch, využívaním vlastnej webstránky www.touristguides.sk
  • infoservis pre členov SSSCR prostredníctvom webu SSSCR a mail pošty
  • na medzinárodnom fóre etablovať SSSCR, rozšíriť a zintenzívniť kontakty a spoluprácu s partnerskými asociáciami a inštitúciami pôsobiacimi v CR.

Nakoľko komplexné riešenie postavenia sprievodcov cestovného ruchu v SR nie je riešiteľné bez dialógu s organizáciami zaoberajúcimi sa výchovou a prípravou sprievodcov, tak ako ani bez dialógu s cestovnými kanceláriami, agentúrami a turistickými informačnými kanceláriami, ktoré prácu sprievodcu CR využívajú, oslovila SSSCR prevažne mailom ale i listom všetky (aspoň nám známe či dostupné ) zainteresované subjekty so zámerom usporiadať sériu stretnutí ku najpálčivejším problémom.

Ešte v decembri plánujeme uskutočniť prvý okrúhly stôl SSSCR so zástupcami škôl sprievodcov a všetkých zainteresovaných organizácii SSSCR sa v januári 2004 zúčastní bratislavského turistického veľtrhu SLOVAKIATOUR, kde sa bude prezentovať v rámci expozície SACKA. Prezentačný priestor poskytne SSSCR SACKA na základe dohody o spolupráci zdarma. SSSCR zároveň plánuje v rámci sprievodného programu SLOVAKIATOUR 2004 usporiadať vlastný odborný seminár venovaný práci ale najmä budúcnosti slovenských sprievodcov v CR.

Za predsedníctvo SSSCR, Mgr. Marián Bilačič - predseda SSSCR