Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

AKTUALITY


Dátum: 29.04.2005

2. MÁJ 2005 - NOVELA ZÁKONA 281/2001 *** ZASADNUTIE NA MAGISTRÁTE BRATISLAVY

Vážení kolegovia a kolegyne! Dovoľujeme si Vás upovedomiť, že:


2. MÁJ 2005 Ministerstvo hospodárstva SR určilo ako dátum k zaslaniu pripomienok ku pripravovanej novelizácii Zákona 281/2001 - rieši aj sprievodcov. SSSCR už v prípravnom procese počas diskusii na Ministerstve hospodárstva (MH SR)jasne slovom i písmom deklarovala svoje postoje a stanoviská k riešeniu postavenia sprievodcov CR, ale aj vedúcich zájazdov a delegátov v SR. SSSCR iniciatívne predložila MH aj návrh zákona a vykonávacej vyhlášky - žiaľ naše návrhy neboli v dostatočnej miere priamo inkorporované do textu pripravovanej novely.
Preto predseda, M.Bilačič, v tejto veci ešte v marci 2005 požiadal ministra P.Ruska o osobné stretnutie k tejto téme (zatiaľ však žial termín ešte nebol určený).
K textu novelizácie 281/2001, tak ako bol predložený na pripomienkovanie - obsahuje len definíciu sprievodcu CR podľa EN 13809 a absolutne nečitaľné odsunutie kompetencie k regulácii výkonu práce sprievodcov CR na Vyššie územné celky, ktoré ho majú regulovať všeobecným záväzným nariadením, má SSSCR principiálne výhrady.
Materiál nekorešponduje s potrebou sprievodcovského stavu - nerieši jeho postavenie a nezohľadňuje ani viaceré počas rokovaní na MH už dosiahnuté návrhy riešení, ktoré SSSCR v rámci rokovaní s partnermi (v zmysle nášho programu a predchádzajúcich iniciatív)pripomienkovania predrokovala a aj s ich súhlasom navrhla.
Ako optimálne riešenie sa z dlhodobého hľadiska jednoznačne javí len separátny zákon o sprievodcoch, ktorý však nemá v momentálnej klíme asi veľkú šancu na úspech... SSSCR nezostáva teda nič iné ako opäť pripomenúť prísľuby najvyšších orgánov z rokov 2003, 2004 a 2005, že efektívne vyriešia postavenie sprievodcov CR v SR práve v tejto novele zákona 281/2001 Zb.
K naplneniu tohto sľubu MH SR SSSCR rada prispeje aktívnou korektnou účasťou na odbornom dialógu, no nemienime a nemôžeme zľaviť z požiadavky na naozaj účinnú novelu, ktorá v zmysle prísľubu skutočne práve jasne vymedzí postavenie sprievodcov CR!
Teda naďalej sa usilujeme o doplnenie progresívnych prvkov - vytvorenie nového povolania (aj v živnostenskom zákone) VEDÚCI ZÁJAZDU-DELEGÁT, kreovať jasne národné prostredie pre výkon práce sprievodcu CR v SR, zaviesť efektívny mechanizmus kontroly, harmonizovať a štandardizovať obsah a rozsah prípravy, vytvoriť národný register sprievodcov..., teda prvky ktoré predkladaný text i napriek našim predošlým návrhom o implementáciu zatiaľ nezohľadňuje.

2. MÁJ 2005 na pôde Magistrátu hlavného mesta Bratislavy sa z iniciatívy pána primátora Ďurkovského v gescii pani námestníčky primátora Mikušovej a odboru cestovného ruchu Magistrátu Bratislavy uskutočnilo pracovné stretnutie - okrúhly pracovný stôl cestovného ruchu - toto kolo bolo venované zástupcom cestovných kancelárii a sprievodcom. SSSCR bola zastúpená prostredníctvom svojho predsedu M.Bilačiča. Výsledkom stretnutia je vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá sa bude stretávať v mesačných intervaloch a bude riešiť aktuálne otázky pobytu cudzincov a návštevníkov mesta. K prvým okruhom tém patria BEZPEČNOSŤ, DOPRAVA, INFORMAČNÉ SMEROVNÍKY.

Ak máte aj Vy postreh či problém z oblasti CR na riešenie v Bratislave napíšte - radi ho pomôžeme vyriešiť!
SSSCRSpäť