Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

AKTUALITY


Dátum: 08.03.2005

9. APRÍL 2005 - JARNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR

Jarné stretnutie sprievodcov SSSCR sa konalo v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave.


Tentokrát sme termín stretnutia zvolili na sobotu s jasným cieľom - umožniť účasť čo najväčšiemu počtu našich (aj mimobratislavských) členov. Priebeh rokovania tomuto predpokladu nezodpovedal z 38 členov, ktorí sa rokovania zúčastnili tvorili Bratislavčania i tak až 85 %.

Rokovanie o 11:15 hod otvoril predseda SSSCR Marián Bilačič. Prítomní počas rokovania:
- vypočuli z úst predsedu a vzali na vedomie Správu o činnosti za obdobie november 2004-apríl 2005
- predseda KRK Vladimír Královič predniesol Správu o priebežnom hospodárení za obdobie 1.1.- 31.3 2005.
Príjmy SSSCR v prvom kvartáli dosiahli 40.265,99 Sk.
Celkové výdaje dosiahli výšku 20.298,00 Sk.
Zostatok ku 31.3. 2005 činí 19.967,99 Sk.
Prítomní správu predsedu KRK vzali na vedomie.
- K téme vstup SSSCR do Európskej federácie sprievodcov FEG sa rozprúdila široká diskusia a to najmä k téme plného (ročné členské 1500 €)či pridruženého členstva (ročné členské 500 €). Po zvážení argumentov pre aj proti prítomní členovia svojim hlasovaním vyslovili súhlas, aby sa SSSCR stala pridruženým členom FEG.
Po krátkej prestávke pokračovalo rokovanie vystúpením hostí:
- Ing. Eva Macková riaditeľka CK S-TOURS oboznámila prítomných s plánmi ASTA (Spoločnosť amerických cestovných kancelárii). Kongres tejto inštitúcie sa bude konať v marci 2006 v Prahe - v rámci pred- a poprogramov navštívia delegáti aj Slovensko. Pani Macková požiadala členov SSSCR o podporu akvizície Slovenska formou bezplatne poskytnutých prehliadok Bratislavy.
Poznámka: Z titulu programovej kolízie (9.4. v Bardejovských kúpeloch zasadalo Valné zhromaždenie SACKA)sa ospravedlnili predstavitelia Ministerstva hospodárstva a SACKA.
- Prítomní členovia SSSCR po diskusii prijali materiál s názvom Etický kódex členov SSSCR.
- Po diskusii prítomní zamietli návrh tzv. kolektívneho členstva (členom SSSCR by sa podľa návrhu mohli stať napr. turistická informačná kancelária a takto aj jej sprievodcovia). Prítomní konštatovali, že individuálne členstvo člena nemožno nahradiť skupinovým členstvom.
- Na apríl a máj 2005 sú pripravené v Bratislave doškoľovacie prednášky (viac v rubrike Aktuality)
- V bode rôzne sa preberalo okrem iného aj:
momentálne silne rezonujúca kauza NEPLATIČI - konkrétne CK VIP LUCKY TOURS. Predsedníctvo SSSCR príjme na svojom najbližšom zasadnutí patričné kroky.
- účasť SSSCR na zasadnutí CEN (Európsky výbor pre normalizáciu), ktoré 11.-12. apríla 2005 v Salzburgu bude rokovať o legislatíve vymedzujúcej postavenie sprievodcoch CR v EÚ.
Poznámka: Predseda M.Bilačič si cestu a pobyt v Salzburgu hradí na vlastné náklady
Po krátke prestávkej pokračoval program atraktívnym bodom - prehliadka Primaciálneho paláca. Do tajov tohto honosného klasicistického paláca zasvätila kolegov naša členka Dr. Alžbeta Sopušková.
Následne sa stretol Klub živnostníkov.
Predsedníctva SSSCR zasadlo operatívne po skončení rokovania KŽ a s ohľadom na časovú tieseň a objem tém a zasadnutie CEN presunulo svoje stretnutie na 13. apríl 2005.Späť